Mårten Mårtensson

Ref: IX:67
Yrke: Same, klockare och länsman i Falträsk
Far: Mårten Olofsson (1630 - )
 
Född: 1660 Falträsk, Lycksele fs 1)
Död: 1719 Falträsk, Lycksele fs 1)


Familj med Karin Mårtensdotter (1670 - 1740)

Vigsel: 1686 Lycksele fs 1)
Barn:Katarina Mårtensdotter (1702 - )


Noteringar
Mårten Mårtensson, född 1660, död 1719 i Falträsk, Lycksele. Han var nybyggare i Falträsk och också den förste bosättaren där. Mårten gick troligtvis i skola i Lycksele, där han lärde sig läsa och skriva.
År 1686 omtalas han som skickare, vilket var ett typ av biträde åt byalänsmannen i Umbyns sameby.
År 1694 står han betecknad som klockare och år 1699 som länsman. Det året fick han böta för att han hade fiskat i Falträsket. Mårtens bror Olof hade övertagit skattelandet. Han hade inte kvar en skattelapps privilegier, och nybyggesrättigheter hade han tydligen inte ännu erhållit.
Han var en av de nybyggare som anklagades för att ej varit i kyrkan 8 augusti 1708. De avstod på grund av rädsla att bli kidnappade och tvingade att bli soldater av västerbottensbönderna.

Kallades 1701 lappen MM i Umbyn, men 1703 MM i Falträsket. DB 1697 7/1: Det förekommo för Rätten Ture Turesson i
Umebyn framledne hustrus sal. Barbro Mårtensdotters Erfwingar Nembl. twenne st hennes Bröder Mårten Mårtensson, klockaren, och Olof
Mårtensson ib samt hennes syster Anna Mårtensdotter i Granbyn och hennes systers barns sahl hustru Kierstin Länsmannens Nils
Anderssons i Umebyn förra hustrus 6 st Barn och Erfwingar, fyra söner och twenne döttrar, anhållandes att emedan ofwanbem:te Ture och
hans hustru med inga Barn woro wälsignade de då Swäriges lagh likmåligt måtte utbekomma det arf som dem efter henne tillfalla kan af den
befinteliga Egendomen, helst emedan Ture nu fullsinnad ähr att begifwa sig i annat äktenskap ... DB 1699 11/1 5: Sakf. lm i Umeåbyn MM för
intrång på träskfisket Falträsket. Umeå DB 1727 5-13 sept: Inlagd avskrift från 1686 14/1: "Emedan skickaren Mårten Mårtensson hafver tagit
sig hustru och vill härefter bruka sitt före detta faders skatteland, det en hop bönder hafver sig inkräktat, hvarföre tillåtes honom MM samma
land bruka och derföre ... Gift 1686 med Karin Mårtensdotter.

Barn:

Jon Mårtensson, född 1692

Johan Mårtensson, född 1694

Anna Mårtensdotter, född 1695

Karin Mårtensdotter, född 1702

Sofia Mårtensdotter, född 1703

I 1705 års dombok berättas: "Mårten Mårtensson har nedlåtit sig i Lappmarken såsom en
nybyggare på sin broders skatteland att uppbruka åker och upprödja äng". På 1726 års karta
finns ett rätt stort område odlad jord markerat vid nordöstra stranden i Falträskets översta
del, ungefär en kilometer ifrån nuvarande Falmark. Det är tänkbart att Mårten Mårtensson
bodde där den första tiden. Falträsket och kringliggande sjöar var eftertraktade fiskevatten.
Vid processer rörande rätten till dessa vatten stod Mårten Mårtensson som ombud för alla i
ärendet inblandade samer, däribland sin bror Olof.

I tingshandlingarna framkom bland annat att König Persson i Granön och Anders Nilsson i
Kussjön fiskade i Falträsket, Lappträsket, Järvträsket, Åtjärn och ytterligare fyra tjärnar i
närheten. Per Ersson och Olof Mickelsson i Granön fiskade i Stora Abborträsket, Sikträsket,
Husbondträsket och åtta andra sjöar, och Per Ersson fiskade ensam i Stora och Lilla
Bastuträsken jämte åtta andra sjöar.

1712 blev Mårten tilltalad vid tinget av granöbönderna för att han gjort intrång på deras
område när han fiskade i Sikträsket, och 1716 processades än en gång om fiskevattnen. Då
blev bönderna ålagda att vid nästkommande ting uppvisa en fullständig specifikation på
vilka vatten de hade rätt att fiska i, Men de kom aldrig med någon inlaga till häradsrätten.

Mårten Mårtensson dog 1719. Behållningen skulle då delas mellan änkan Karin
Mårtensdotter och barnen Jonas, Johan, Anicka, Sophia och Karin. Arvet bestod av hus och
jord; en häst, sju kor och tjugo får; båtar, nät och en not på 50 famnar; brännvinspanna,
kopparkittel och annat husgeråd.

Utdrag ur domböcker:

1687 Emedan skickaren Mårten Mårtensson hafwer tagit sig hustru och will här efter bruka
sitt för detta faders skattelandh, der en hoop bönder hafwer sig inkräktat, hwarför tillåtes han
Mårten Mårtensson samma land bruka och derföre Cronan årligen skatta, hwarföre tillsäges
bönderna att de ej giöra honom i någon måtto inpass till Laga utslag, efter bemälte ägor liggia
inom lappmarcksråå. Datum Lycksele d. 14 Januarii Anno 1686. AEgidius Otto.

1699 Länsmannen Mårten bötar 3 daler silvermynt för att han fiskat i Falträsket. Han åläggs
också att betala König Persson i Granön och Anders Nilsson i Kussjön 2 daler 8 öre
kopparmynt för den skada de därigenom lidit.

1701 Mårten och Olof Mickelsson i Granön har skrivit under en attest på att Anders Nilsson i
Kussjön förra våren bröt upp en fiskebod vid Falträsket, tillhörande König Persson, och
använt de fiskeredskap König där hade liggandes.

1703 Länsmannen i Umeåbyn Mårten Mårtensson klagade öfwer, att framledne
Kyrkioherdens härsammastädes Herr Oluf Grans Enka, dygdesamma Hustru Anna Nillsdåtter
Mörth, har förlidne Bartholomei tid sagt sig ned på landet hört en sägen som wore han
Mårten misstänkt att hafwa dräpt eller ihjälskjutit en Bonde Anders Nillsson i Kussiön, som
förledne Maji månad drunknade uthi Träsket Ruskkalfwen, begiärandes Mårten att Härads
Rätten wille efterhöra wem som med samma orgundade tal utkommit: Altså förklarade sig nu
Hustru Anna Mörth derpå sålunda, att hon fuller uthi godt förtroende hafwer uppenbaradt
för Länsmannen sig hafwa hört det ryktet uthaf åtskillige, då hon förledne Sommar war nere
på landsbygden, men att någon tillagt Länsmannen den giärningen nekade hon sig sagt eller
säga kunnat, föregifwandes det hennes minne nu uthi hennes höga Ålderdom så är förfallit
att hon ingen wisst namnuppgifwa kan som sådant tal för henne haft. Så emedan
Länsmannen själf bekiände det Kyrkioherde Enkan af ingen arghet uthan i god mening detta
honom uppenbarat, thy kan Rätten henne med intet straff belägga, dock pålades henne att
betänkia sig, af hwem hon berörde tal hört och wid sin ankomst utföra söka att få dertill
skiähl och wittnen då den sådant först utkommit må undergå sitt behöriga straff; Icke dess
mindre bör Länsmannen emellertid wid laga plikt wara af allom i detta mål oförwitt, helst alla
här oppe weta berätta att sådant tal är allenast ett ogrundat rykte och Bondens anhöriga
aldrig haft några misstankar det Anders Nillsson wore dräpen, hwartill de icke heller funnit
någon liknelse på hans Kropp.

1719 Förekom Bonden Joen Hansson, och å sin Sons Zachris Jonssons hustrus wägnar,
hennes man nu nyligen utgått som soldat, beswärade sig öfwer Länsman Mårten
Mårtensson i Uhmeå byn, som längst för detta nedsatt sig wid ett träsk som lyder under dess
skattehemman i granön, Falträsket wid namn, uthi hwilket han en lång tijd ägaren till förfång
fiskat uthan afgift till för fem år sedan, då Länsman Mårten med Zachris så accorderat, att
han skulle gifwa till Zachris twå lisspund torra giedor och där emot niuta fisket fritt, hwilken
afhandling uppå detta Tingsställe skall hafwa blifwit inprotocollerat, men Mårten intet hållit
sin lofwen, derföre nödsakas Jon å sin Sons wägnar söka Mårten om betahlning för de
förflutne Åhren. Parterne förliktes nu således för de framfarne Åhren att Länsman Mårten
gifwer till Zachris Jonsson Åtta daler och ware därmed härtills fri, men härefter pro 1719 och
framdeles betalas efter contractet twå Lisspund gieddor Åhrligen och Länsman niuter
deremot fisket hela Åhret i Fahlträsket, hwarefter de hafwa sig att rätta. (Både Mårten
Mårtensson och Zachris Jonsson dog detta år.)
Var frånvarande en gudstjänst 1708.

Källa: Lars Walfridssons hemsida

Gick i skola i Lycksele. Skriv- och räknekunnig. Biträde åt
byalänsmannen i Umbyns sameby. Var klockare 1694 och länsman 1699.

Hans hushåll bestod av hus, jord, en häst, sju kor, 20 får, båtar
och nät. Han var en av de som anklagades för att ej varit i kyrkan
8/8 1708. De avstod på grund av rädsla för att bli kidnappade och
tvingade att bli soldater avvästerbottensbönderna.

Källa: Mattias Palmeståls hemsida

Är anfader till Lars Levi Laestadius, som stammar från hans dotter Anna, f. 1695.

Källa: Leif Boström (från Anbytarforum)Källor
 1) Walfridsson, Lars - www.geocities.com/larswalfridsson/<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.1b, Programmet tillhör: Patrik Lundström