Simon Olofsson

Ref: XI:259
Yrke: Birkarl i Granön
Far: Olof Jönsson (1535 - 1593)
Mor: Barbro ?
 
Född: omkring 1560 Granö, Degerfors fs 1)
Död: efter 1623 1)


Familj med Malin Mattsdotter (1568 - )

Barn:Barbro Simonsdotter


Noteringar
Var en av elva birkarlar som hade kunglig fullmakt att vara
handelsmän inom Umeå lappmark.

1606 fick Simon enligt kunglig fullmakt rätt att vara handelsman
inom Umeå lappmark.

Vinterting 10 november 1608

Blir frikänd från ett horsmål

"Simon Olsson I Grenön är kommit i ryckte för sin legopiga Anna
och haffwer sig så händt på en tijd om sommaren när Simon war i
engen, och hans dräng Christiern med honom, sampt en annan piga,
och om nattena lågh de alle fyre tillhopa in i ett höö lodh, och
som ther kom mykit miugh in i ladunn: gick Simon uth och lade sigh
wijdh eld staden och straxt kommo både pigorne effter honom, och
sade sigh icke willia liggia quar hoss drängen: det drängen mykit
förtrööt: och när han kom hem till sijn maath moder sade han till
hänne: Iagh weet icke huru till ståår; att pigorna willia så gerna
liggia hoos huusbonden, och han får väl liggia hos dem men icke
iagh, och der aff wart Simons hustru wredh på förbemälde piga och
sade till hänne: gack fanden i wall thin koos hädan: ty du tör
giffua orsaack att mijn man kommer uthij ondt ryckte för din slem
särks skull. Sädan steltes hans dräng Christier in för rätta sampt
pigan, och i åthskillige förhör berettade det samma så gick det
till som förbemält är, och sade drängen, att samma Anna giorde
altigh narr och giäck utaff honom: Derföre sade han till sijna
maathmoder: lätt Anna gåå och walla booskap, och intet föllia oss
till arbets, men ingen lijknelse till någon gierning haffuer iagh
förnummit.

Hustrun gav mannen fri från all misstanke.

Källa: Mattias Palmeståls hemsidaKällor
 1) Palmestål, Mattias - http://home.swipnet.se/mr_walker/Slaktforskning/Degerfors.htm<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.1b, Programmet tillhör: Patrik Lundström